top of page

Affirmation List to Improve your life

Updated: Mar 7, 2022

ความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เป็นจุดเริ่มต้นของความคิด การรับรู้ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อารมณ์ ความรู้สึก จนกระทั้งผลลัพธ์ของการกระทำ และโชคชะตาชีวิตของเรา ดังนั้นการคิดดี จะส่งผลให้เราทำดี และมีความสุข


การคิดดีกับตัวเอง สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกให้เชื่อ ด้วย affirmative sentenceI am the architect of my life; I build its foundation and choose its contents.

ฉันคือสถาปนิกผู้สร้างชีวิตของฉันเอง ฉันสร้างชีวิตของฉัน และเลือกสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของฉันด้วยตัวของฉันเอง

Today, I am brimming with energy and overflowing with joy.

วันนี้ ฉันมีพลังอย่างเหลือล้น และ พร้อมที่จะส่งต่อพลังงานแห่งความสุขนี้ให้กับคนอื่น

My body is healthy; my mind is brilliant; my soul is tranquil.

ฉันมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ฉันมีจิตใจ ที่แจ่มใส ดีเยี่ยม ฉันมีจิตวิญญาณที่สงบมีความสุข

I am superior to negative thoughts and low actions.

ฉันอยู่เหนือว่า ความคิดลบ และ การกระทำที่ต่ำทราม

I have been given endless talents which I begin to utilize today.

ฉันมีความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัด และฉันได้ใช้มันในทุกๆ วัน

I forgive those who have harmed me in my past and peacefully detach from them.

ฉันให้อภัยคนที่ทำร้ายฉันในอดีต และ ปล่อยวางจากอดีต ด้วยจิตใจที่สงบสุข

A river of compassion washes away my anger and replaces it with love.

ความเห็นอกเห็นใจในตัวคนอื่นที่ฉันมี ทำให้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงความโกรธ เป็นความรักได้

I am guided in my every step by Spirit who leads me towards what I must know and do.

ชีวิตของฉันถูกนำทางโดยจักรวาล เพื่อให้ฉันได้เรียนรู้ และ ลงมือทำในสิ่งที่ฉันต้องทำ

My marriage is becoming stronger, deeper, and more stable each day.

ชีวิตแต่งงานของฉันแข็งแกร่งขึ้น มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้น และ มั่นคงขึ้นในทุกวัน

I possess the qualities needed to be extremely successful.

ฉันมีคุณสมบัติ และ ทรัพยากรที่ฉันต้องการ เพื่อทำให้ตัวฉันประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด อย่างที่ฉันคิดไว้ได้

My business is growing, expanding, and thriving.

ธุรกิจของฉันเติบโตขึ้น ขยายขึ้น และ ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

Creative energy surges through me and leads me to new and brilliant ideas.

พลังงานความคิดสร้างสรรค์ของฉันนำพาฉันไปพบกับไอเดียใหม่ๆ เสมอๆ

Happiness is a choice. I base my happiness on my own accomplishments and the blessings I've been given.

ความสุข คือ ทางเลือกของฉัน ฉันมีความสุขจากความสำเร็จของตัวฉันเอง และ สิ่งต่างๆ ที่ฉันได้รับในชีวิต

My ability to conquer my challenges is limitless; my potential to succeed is infinite.

ความสามารถของฉันที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่มีข้อจำกัด ฉันสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่องที่ฉันต้องการทำให้สำเร็จ

I deserve to be employed and paid well for my time, efforts, and ideas. Each day, I am closer to finding the perfect job for me.

ฉันสมควรที่จะถูกจ้างและได้รับค่าจ้างที่ดีสำหรับเวลา ความพยายาม และ ความคิดของฉัน ในแต่ละวัน ฉันเข้าใกล้งานในฝันของฉันมากขึ้นทุกวันๆ

I am courageous and I stand up for myself.

ฉันมีความกล้าหาญ และ สามารถดูแลปกป้องตัวของฉันเองได้


My thoughts are filled with positivity and my life is plentiful with prosperity.

ความคิดของฉันเป็นความคิดในด้านบวก และชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสุข และ ความสำเร็จ


Today, I abandon my old habits and take up new, more positive ones.

วันนี้ ฉันได้เลิกนิสัยเก่าๆ และพัฒนานิสัยใหม่ๆ ที่เป็นบวก และ เป็นประโยชน์กับชีวิตของฉันมากกว่าเดิม

Many people look up to me and recognize my worth; I am admired.

มีคนจำนวนมากเห็นฉันเป็นตัวอย่าง และเห็นคุณค่าของฉัน มีคนชื่นชอบฉันมากมาย

I am blessed with an incredible family and wonderful friends.

ฉันรู้สึกขอบคุณกับการมีครอบครัวที่ดี และ กัลยาณมิตรที่สนับสนุนฉันในทางที่ดีเสมอๆ

I acknowledge my own self-worth; my confidence is soaring.

ฉันเห็นคุณค่าของตัวฉันเอง ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทุกวัน


Everything that is happening now is happening for my ultimate good.

สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้ เกิดขึ้นเพื่อนำพาฉันไปในจุดที่ดีกว่าเสมอ

Though these times are difficult, they are only a short phase of life.

แม้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ในชีวิตเท่านั้น

My future is an ideal projection of what I envision now.

อนาคตของฉัน คือ สิ่งที่ฉันมองเห็นและอยากให้เกิดขึ้นในตอนนี้แบบสมบูรณ์แบบ

My efforts are being supported by the universe; my dreams manifest into reality before my eyes.

ความพยายามของฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาล ฉันสามารถทำความฝันของฉันให้เป็นจริงอย่างรวดเร็ว

The perfect partner for me is coming into my life sooner than I expect.

คนรักที่ฉันเฝ้ารอคอย ในแบบที่ฉันต้องการกำลังเข้าในชีวิตฉัน

I radiate beauty, charm, and grace.

ฉันเปล่งประกายความงาม ความมีเสน่ห์ และ ความสง่างาม


I am conquering my illness; I am defeating it steadily each day.

ฉันเอาชนะความเจ็บป่วย และอาการเจ็บป่วยของฉันก็ดีวันดีคืน

My obstacles are moving out of my way; my path is carved towards greatness.

อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตของฉันค่อยๆ ออกไปจากชีวิตฉัน และฉันกำลังเดินสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

I wake up today with strength in my heart and clarity in my mind.

ฉันตื่นนอนขึ้นมาด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง และ จิตใจที่ปลอดโปร่ง

My fears of tomorrow are simply melting away.

ความกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยๆ จางหายไป

I am at peace with all that has happened, is happening, and will happen.

ฉันปล่อยวางและมีจิตใจที่สงบสุขจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉัน หรืออะไรที่กำลังเกิดขึ้น และ จะเกิดขึ้นMy life is just beginning.

ชีวิตของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น


My drive and ambition allow me to achieve my goals.

แรงผลักและความทะเยอทะยานของฉันช่วยให้ฉันทำสิ่งที่ฉันต้องเป้าหมายไว้ได้สำเร็จ


I am confident in my ability to [fill in the blank].

ฉันมีความมั่นใจในความสามารถของฉันที่จะนำพาตัวฉันไปยังเป้าหมายปลายทางที่ฉันต้องการจะไปได้


I allow myself to be who I am without judgment.

ฉันอนุญาตให้ตัวของฉันเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลคำตัดสินหรือวิพากวิจารณ์ของคนอื่น


I trust myself to make the right decision.

ฉันเชื่อมั่นว่าตัวฉันจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง


My job brings me financial abundance.

งานของฉันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงิน


My clients appreciate and value my work.

ลูกค้าของฉันรู้สึกขอบคุณและเห็นคุณค่าในงานของฉัน


I radiate success.

ฉันเปล่งรัศมีความสำเร็จ


I speak positively about my coworkers and they respond by speaking positively about me.

ฉันพูดถึงเพื่อนร่วมงานฉันในด้านบวกและพวกเขาก็พูดถึงฉันในด้านบวกเช่นกัน


I am attractive.

ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์


My partner is very physically and spiritually attracted to me.

คนรักของฉันอยากอยู่ใกล้ๆ ฉันทั้งกายและจิตวิญญาณ


My words are always kind and loving, and in return, I hear kindness and love from others.

คำพูดของฉันมักจะเต็มไปด้วยความใจดี และความรัก ซึ่งฉันก็มักจะได้ฟังสิ่งเดียวกันจากคนอื่นๆ เช่นกัน


I see others as good people who are trying their best.

ฉันเห็นคนอื่นเป็นคนดี และพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ในแบบของพวกเขา


I easily accomplish all of my goals.

ฉันสามารถทำเป้าหมายที่ฉันวางไว้ได้สำเร็จอย่างง่ายดาย


I am present in every moment.

ฉันอยู่กับปัจจุบัน


 

The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่


การให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 100 ชั่วโมง 

การบำบัดในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ 94 views0 comments

Comments


bottom of page