top of page
32607533_10215994618679691_8483538931999

Better You by Pair

Ungkana Kerttongmee - Founder

แพร อังคณา เกิดทองมี เป็นผู้ที่ชื่นชอบการ พัฒนาตัวเอง นักเขียน ผู้ซึ่งมีความสนใจเป็นพิเศษ ด้านจิตวิทยาความสำเร็จ การเยียวยา และการพัฒนาศักยภาพในตัวมนุษย์

​ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เผชิญวิกฤติ การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ มีปัญหาชีวิตครอบครัว และสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักในเวลาเดียวกัน สร้างความทุกข์ให้กับแพรเป็นอย่างมาก และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแม่ที่ดี มีจิตใจ และ อารมณ์ที่มั่นคงให้กับลูกชาย จึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้มารู้จักกับ Counseling การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา และ Past Life Regression การสะกดจิตเพื่อคลายปม

​แพรได้นำความรู้ที่ได้เรียน และการศึกษาเพิ่มเติม มาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเอง ทำให้ก้าวผ่านวิกฤติชีวิต และกลับมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง

​จากประโยชน์ที่ได้รับ แพรจึงมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ และนำทักษะที่มี มาแบ่งปันให้กับผู้คนซึ่งอาจกำลังเผชิญกับความทุกข์และวิกฤตชีวิตอยู่ โดยการก่อตั้ง Better You by Pair เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเครื่องมือต่างๆ ในการ เยียวยาจิตใจ และ พัฒนาตัวเอง

​Mission

ช่วยให้คนไทยมีความสุข และ ประสบความสำเร็จในชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการ

​Vision

เป็นส่วนช่วยให้คนไทยมีความสุข และ มีศักยภาพในการดูแลตัวเองและครอบครัว

รูปถ่าย_akkaphong.jpg

ความเชี่ยวชาญ :
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

 • Intelligence and Achievement Tests

 • Personality Tests

 • Neuropsychological Tests

 

การปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบำบัด

 • Cognitive Behavior Therapy (CBT)

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • Motivation Interviewing (MI)

 

การศึกษา :

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

 • ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก จ.ค.848

 

ความชำนาญเฉพาะทาง : การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก  และการปรึกษาทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

ประวัติการทำงาน :

 • ปัจจุบัน : นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลราชบุรี

 • 2018 : ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

 • 2018 : นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร

435547.jpg

ความเชี่ยวชาญ อื่นๆ :

บาดแผลทางใจ (Psychological Truama)

 

การศึกษา :

 • ป.ตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

 • ป.โท : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
   

ความชำนาญเฉพาะทาง :

 • การให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลทางใจ

 • ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เป็นพื้นฐายในการทำความเข้าใจผู้รับบริการและใช้เทคนิคและทฤษฎีอื่นๆ ประกอบในการให้คำปรึกษา
   

ประวัติการทำงาน :

 • ปัจจุบัน : นักจิตวิทยาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2020_104.9.7_๒๐๑๒๐๔.jpg

ความเชี่ยวชาญ :

Satir, โรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น, โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น, ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

การศึกษา :

 • ป.ตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ป.โท : กำลังศึกษา จิตวิทยา เด็ก วัยรุ่น และ ครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล

 • อบรม Satir Model Therapy โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • Enneagram Workshop โรงพยาบาลศิริราช

 • อบรม Parenting Management โรงพยาบาลศิริราช

 • อบรม Enneagram Workshop โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ความชำนาญเฉพาะทาง : การปรับพฤติกรรมในเด็ก, การเลี้ยงลูกเชิงบวก, โรคทางจิตเวชในเด็ก และ วัยรุ่น, จิตวิทยาครอบครัว

 

ประวัติการทำงาน :

 • 2018 - 2020 : นักจิตวิทยา โรงพยาบาลเจตนิน

 • นักจิตวิทยาพัฒนาการ โรงพยาบาลกลาง 

 • Psychology academic – Learn Corporation Co., Ltd.

The Better You Counseling Psychologist Team

bottom of page