top of page

เข้าใจเหตุผลการนอกใจในความสัมพันธ์: มุมมองทางจิตวิทยา

Updated: May 9


การนอกใจในความสัมพันธ์เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยเกิดจากอารมณ์, สภาวะจิตใจ, และการขาดการยับยั้งทางกาย ผลของการนอกใจทำให้ความเชื่อใจลดลง สาเหตุของการนอกใจเกิดจากหลายปัจจัย บทความนี้จะสำรวจเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการนอกใจโดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมนี้

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายการนอกใจ


ทฤษฎีการผูกพัน (Attachment Theory)

ทฤษฎีการผูกพันชี้ให้เห็นว่า วิธีที่เราสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้ดูแลในวัยเด็กส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราในวัยผู้ใหญ่ บุคคลที่มีรูปแบบการผูกพันมั่นคงรู้สึกสบายใจกับความใกล้ชิด และมักจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและไว้วางใจกัน ในทางกลับกัน ผู้ที่มีรูปแบบการผูกพันไม่มั่นคง (กังวลหรือหลีกเลี่ยง) อาจต่อสู้กับความใกล้ชิด กลัวการถูกทอดทิ้ง หรือพบว่ายากที่จะไว้วางใจคู่ของตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่การนอกใจเพื่อเป็นกลไกการรับมือหรือเป็นวิธีเติมเต็มความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง


ทฤษฎีการกำหนดตนเอง (Self-Determination Theory)

ทฤษฎีการกำหนดตนเอง เน้นที่ความต้องการพื้นฐานสามประการของมนุษย์ ได้แก่ อิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์ เมื่อความต้องการเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองในความสัมพันธ์ บุคคลอาจแสวงหาการเติมเต็มนอกเหนือจากคู่ของตน การนอกใจอาจเป็นความพยายามที่จะควบคุม (อิสระ) รู้สึกมีคุณค่า (ความสามารถ) หรือเชื่อมโยงกับคนอื่น (ความสัมพันธ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความต้องการทางจิตเหล่านี้ถูกมองว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากคู่ของตนจิตวิทยา évolutionnaire (Evolutionary Psychology)

จิตวิทยาévolutionnaire ให้มุมมองทางชีววิทยา ชี้ให้เห็นว่าการนอกใจอาจเกิดจากแรงขับเคลื่อนภายในที่จะสืบเผ่าพันธ์ุของมนุษย์เอง จากมุมมองนี้ ผู้ชายอาจมีแนวโน้มนอกใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ ในขณะที่ผู้หญิงอาจมองหาคู่ที่มียีนที่ดีกว่าหรือทรัพยากรมากกว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของตน อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ถูกวิพากษ์ว่ามองพฤติกรรมของมนุษย์ง่ายเกินไป และไม่คำนึงถึงปัจจัยทางสังคมและอารมณ์ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการนอกใจ


ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ระบุว่าผู้คนเรียนรู้พฤติกรรมผ่านการสังเกต เลียนแบบ และสร้างแบบอย่าง หากบุคคลเคยเห็นการนอกใจในครอบครัวหรือกลุ่มสังคมของตนเอง พวกเขาอาจมองว่าการนอกใจเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ ทฤษฎีนี้เน้นบทบาทของปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสรรค์ทัศนคติของตนเองต่อความสัมพันธ์และความซื่อสัตย์ผลกระทบของการนอกใจและบทบาทของการสนับสนุนทางจิตวิทยา

หากต้องประสบกับคนรักนอกใจ บุคคลนั้นอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ความรู้สึกตกใจ โกรธ เศร้า และความสูญเสียอย่างรุนแรง บุคคลที่นอกใจอาจรู้สึกผิด สับสน และเสียใจ อารมณ์รุนแรงเหล่านี้สามารถรบกวนสุขภาพจิตและอารมณ์ของทั้งสองฝ่าย
 

                      The Better You by Pair


เราเป็น Platform ที่แบ่งปันบทความด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของคุณ


นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่
Comentários


bottom of page