top of page

Acerca de

is-gorusmelerine-hazirlik-930x500-1.jpg

The Better You Counseling

คอร์สทักษะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
ขั้นพื้นฐาน + ประกาศนียบัตร

ปูพื้นฐานการเป็นนักให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและฝึกปฏิบัติ โดยนักจิตวิทยามืออาชีพ ระยะเวลา 15 ชม (เรียนและฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน) เรียนสดผ่าน zoom online

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

2.ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

3.ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีแบบนักให้คำปรึกษา

4. ฝึกทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่มีคุณภาพต่อผู้อื่น

5. ฝึกการใช้เทคนิคการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานต่างๆเช่น การทวนความ การฟัง การตั้งคำถาม และการสะท้อนความรู้สึก

6.เข้าใจทั้งตัวเอง และ ผู้อื่นดีขึ้นมากขึ้น

7. ตัดออก

8. ฝึกใช้ทักษะการให้การปรึกษาเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น โดยไม่ตัดสิน และมีความเป็นกลาง

9. หนังสือสรุปเนื้อหาในการสอน

เรียนทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชม.

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023

Add line : https://lin.ee/15HyZCD

bottom of page