top of page

ภาวะหมดไฟในการทำงาน? กลยุทธ์พิชิตความเครียด...ที่นักจิตวิทยาแนะนำ

Updated: Jul 4

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อคนทำงานรู้สึกหมดแรงจูงใจในการทำงาน มีความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน และรู้สึกไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการทำงานจากมุมมองทางจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาจะช่วยวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาวะหมดไฟจากการทำงานคืออะไร?


ภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อคนทำงานรู้สึกหมดแรงและไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาได้แบ่งภาวะหมดไฟในการทำงานออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่:


1. ความเหนื่อยล้าทางกาย: รู้สึกอ่อนล้าและไม่มีพลังงาน

2. ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ: รู้สึกหมดแรงจูงใจและหมดความสนใจในงาน

3. ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์: รู้สึกท้อแท้และมีอารมณ์ทางลบภาวะหมดไฟ
ภาวะหมดไฟ


สาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงาน


นักจิตวิทยาได้ค้นพบว่าสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงานมีหลากหลายปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในที่ทำงาน:


1. ปัจจัยส่วนบุคคล:

 • ความต้องการและค่านิยมส่วนบุคคล: หากงานที่ทำไม่สอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของตัวเอง อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ

 • ลักษณะบุคลิกภาพ: บุคลิกภาพที่มีความเป็น perfectionist หรือคนที่มีความต้องการประสบความสำเร็จสูงอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความเหนื่อยล้าสูง


2. ปัจจัยในที่ทำงาน:

 • ปริมาณงานที่มากเกินไป: การทำงานที่มีปริมาณมากและต้องการประสิทธิภาพสูงอาจทำให้คนทำงานรู้สึกเหนื่อยล้า

 • การขาดการสนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน: การไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคำแนะนำที่เพียงพอจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานอาจทำให้คนทำงานรู้สึกท้อแท้


ผลกระทบของภาวะหมดไฟในการทำงาน

ภาวะหมดไฟในการทำงานมีผลกระทบต่อทั้งบุคคลและองค์กร ผลกระทบหลัก ๆ ได้แก่:


1. ต่อบุคคล:

 • ปัญหาทางสุขภาพ: ความเหนื่อยล้าสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคซึมเศร้า และโรคเครียด

 • ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง: คนที่เหนื่อยล้ามักมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวัง

2. ต่อองค์กร:

 • การสูญเสียประสิทธิภาพองค์กร: เมื่อคนทำงานเหนื่อยล้า ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรจะลดลง

 • การเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น: องค์กรอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรใหม่หรือให้การสนับสนุนทางสุขภาพจิตแก่พนักงาน


วิธีการจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน


การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคลและองค์กร โดยนักจิตวิทยาได้แนะนำวิธีการจัดการหลายแนวทางดังนี้:


1. การจัดการตนเอง:

การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม: ตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้และไม่สูงเกินไป

 • การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ: นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 • การผ่อนคลายและพักผ่อน: หาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น การฟังเพลง การอ่านหนังสือ หรือการทำสมาธิ


2. การจัดการในองค์กร:

 • การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน: หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานควรให้การสนับสนุนและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร

 • การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ: การจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและการจัดการความเครียด

 • การจัดสรรเวลางานและเวลาส่วนตัวอย่างเหมาะสม: องค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานมีการจัดสรรเวลางานและเวลาส่วนตัวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดความเหนื่อยล้า


การป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงาน


นักจิตวิทยาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันความเหนื่อยล้าจากการทำงาน โดยสามารถทำได้ดังนี้:


1. การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและกาย: การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและกายจะช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย และการนอนหลับให้เพียงพอ


2. การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว: การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวจะช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าได้ เช่น การกำหนดเวลาในการทำงานและพักผ่อนอย่างชัดเจน


3. การพัฒนาทักษะการจัดการความเครียด: การพัฒนาทักษะการจัดการความเครียดจะช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียดในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกการหายใจลึก การทำสมาธิ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ


ภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน นักจิตวิทยาได้เสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหานี้โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและการดูแลสุขภาพจิตและกาย การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และการพัฒนาทักษะการจัดการความเครียด การป้องกันและจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรอีกด้วย
 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

 留言


bottom of page