top of page

ทำความเข้าใจอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ : เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

Updated: Jul 4


ในด้านจิตวิทยา อารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ปฏิสัมพันธ์ และความเป็นอยู่ที่ดีของเรา อารมณ์พื้นฐาน เป็นแนวคิดที่นำเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อว่า Paul Ekman ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเหมือนกัน อารมณ์พื้นฐานนี้ประกอบด้วย ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความขยะแขยง ความโกรธ และความประหลาดใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอารมณ์มนุษย์ การเข้าใจบทบาทและความสำคัญของแต่ละอารมณ์ จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

ความสำคัญของการเข้าใจอารมณ์พื้นฐาน


การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

การรับรู้และเข้าใจอารมณ์พื้นฐานสามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้ นำไปใช้ เข้าใจ และจัดการอารมณ์ของตนเองและคนอื่น ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงสามารถสื่อสารได้ดี มีความเห็นอกเห็นใจตนเองและผู้อื่น และมีทักษะในการลดความขัดแย้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและในการทำงานทางมืออาชีพ


สร้างเสริมสุขภาพจิตและวิถีชีวิตที่ดี

การเข้าใจอารมณ์ของเราเองและผู้อื่นส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นจะนำไปสู่การรับมือกับอารมณ์และการจัดการอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ การระบุและจัดการความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะประพฤติออกมาอย่างไม่เหมาะสม หรือ กดความรู้สึกเอาไว้

พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

การความเข้าใจอารมณ์อย่างลึกซึ้งสามารถช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่ออารมณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม


หน้าที่ของอารมณ์ต่างๆ


ความสุข


ความสุขส่งสัญญาณความพึงพอใจ ความสำเร็จ และผลลัพธ์ด้านบวก ซึ่งส่งเสริมความผูกพันที่ดีในทางสังคม เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีในการดำรงชีวิต ความสุขของบุคคลช่วยให้พวกเขาสร้างความเชื่อมต่อกับสังคมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี


ความเศร้า

ความเศร้าโดยปกติบ่งบอกถึงความสูญเสียและความผิดหวัง มันช่วยให้เรากลับมาอยู่กับตัวเอง ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้น และคุณค่าที่เราให้ความสำคัญในชีวิต นอกจากนี้ ความเศร้ายังช่วยส่งเสริมความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ทำให้เราสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากขึ้น และสร้างแรงผลักดันให้เราปรับตัวหรือทำการเปลี่ยนแปลง


ความกลัว

ความกลัวเป็นการตอบสนองทางอารมณ์เมื่อเราพบกับสิ่งที่มองว่าเป็นอันตราย หน้าที่หลักคือการปกป้องเราเอง โดยเปิดโหมด "สู้หรือหนี" เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม ความกลัวช่วยให้เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย กระตุ้นการเรียนรู้ที่จะระวัง และ การยืนหยัดเพื่อต่อสู้ใหม่


ความขยะแขยง

ความขยะแขยงช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายและสิ่งที่ไม่สะอาด ปกป้องเราจากการเจ็บป่วยหรือโรคภัย นอกจากนี้ ความรู้สึกขยะแขยงที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมบางอย่าง ช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของสังคม และมีจรรยาบรรณที่ดี


ความโกรธ

ความโกรธเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความไม่ยุติธรรม ภัยคุกคาม หรือสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกไม่พอใจ มันช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความท้าทายหรือปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามได้ เมื่อเราจัดการความโกรธอย่างเหมาะสม มันอาจกลายเป็นแรงงานที่มีพลังที่จะช่วยให้เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการต่อสิ่งที่เราต้องการได้


ความรู้สึกประหลาดใจ

ความรู้สึกที่ประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อเราประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งทำให้เรามีสติมากขึ้นและประเมินการเกิดเหตุการณ์ นอกจากนี้ การรู้สึกแบบนี้ยังช่วยให้บุคคลตอบสนองได้รวดเร็วและปรับตัวต่อข้อมูลใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม


อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความขยะแขยง ความโกรธ และความประหลาดใจ มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และสร้างเสริมสุขภาพจิตและวิถีชีวิตที่ดี การเข้าใจและจัดการอารมณ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้ดี มีความเห็นอกเห็นใจตนเองและผู้อื่น และลดความขัดแย้ง
 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)                      

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน


 
1,144 views0 comments

Comments


bottom of page