top of page

ปลดล็อกศักยภาพพนักงาน: ผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา

Updated: Jul 15

การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงการวางแผนและกำหนดหน้าที่ของพนักงานเท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะการให้คำปรึกษา (Counseling Skills) ที่สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในที่ทำงานด้วย ผู้จัดการที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของพนักงาน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทีมและองค์กรประสบความสำเร็จ บทความนี้จะกล่าวถึงทักษะการให้คำปรึกษาพื้นฐานที่ผู้จัดการสามารถนำมาใช้ในที่ทำงานเพื่อพัฒนาทีมงานและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นทักษะการให้คำปรึกษา
ทักษะการให้คำปรึกษา


1. การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)


การฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการให้คำปรึกษา การฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการใส่ใจฟังพนักงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ขัดจังหวะ และไม่ตัดสินพนักงานในสิ่งที่เขาพูด ผู้จัดการควรใช้ภาษากายที่แสดงถึงความสนใจ เช่น การพยักหน้า การใช้สายตา และการแสดงความเข้าใจในสิ่งที่พนักงานพูดผ่านการใช้คำพูด เช่น “ฉันเข้าใจ” หรือ “ฉันเห็นว่าคุณรู้สึกอย่างไร” การฟังอย่างตั้งใจช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขามีคุณค่า และสร้างความไว้วางใจในทีม


2. การตั้งคำถาม (Questioning)


การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจปัญหาและความรู้สึกของพนักงานได้ดีขึ้น คำถามควรเป็นคำถามเปิดที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยคำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เช่น “คุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์นี้?” หรือ “มีอะไรที่คุณคิดว่าสามารถปรับปรุงได้?” คำถามเหล่านี้จะช่วยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดและความรู้สึกออกมาอย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้จัดการสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ส่งผลให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3. การสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feelings)


การสะท้อนความรู้สึกหมายถึงการที่ผู้จัดการสะท้อนความรู้สึกของพนักงานกลับไปให้เขา เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าผู้จัดการเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของเขา เช่น หากพนักงานรู้สึกท้อแท้ ผู้จัดการอาจจะพูดว่า “ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกท้อแท้” การสะท้อนความรู้สึกจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับการเข้าใจและยอมรับ ทำให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง


4. การให้ข้อเสนอแนะ (Giving Feedback)


การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็นกลางเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพนักงานพัฒนาตนเอง ผู้จัดการควรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ไม่เน้นการวิจารณ์ แต่เน้นการเสนอแนะวิธีการปรับปรุง เช่น “งานนี้ดีมาก แต่ถ้าคุณลองเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้อีกนิด งานจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” การให้ข้อเสนอแนะที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองและทำงานได้ดีขึ้น ทำให้องค์กรมีผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


5. การสนับสนุนอารมณ์ (Emotional Support)


การสนับสนุนอารมณ์หมายถึงการให้ความเห็นใจและความสนใจต่อความรู้สึกของพนักงาน ผู้จัดการควรแสดงความห่วงใยและการสนับสนุนเมื่อพนักงานมีปัญหาหรือความทุกข์ใจ เช่น การถามไถ่ว่าพนักงานรู้สึกอย่างไร และเสนอความช่วยเหลือในทางที่เป็นไปได้ การสนับสนุนอารมณ์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการดูแลและให้ความสำคัญ


6. การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust)


ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ผู้จัดการควรแสดงความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการทำงาน และรักษาความลับของพนักงาน การสร้างความไว้วางใจจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกและปัญหาที่เขาพบเจอ ความไว้วางใจในทีมจะช่วยเพิ่มความร่วมมือและประสิทธิภาพในการทำงาน


7. การตั้งเป้าหมายร่วมกัน (Setting Goals Together)


การตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้จัดการและพนักงานจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาและประสบความสำเร็จขององค์กร ผู้จัดการควรช่วยพนักงานในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ และสนับสนุนเขาในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น เช่น การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือการทำโครงการที่ท้าทาย การตั้งเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ทีมมีทิศทางและความมุ่งมั่นที่ชัดเจน


8. การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Resolution)


ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่ทำงาน ผู้จัดการที่มีทักษะในการจัดการความขัดแย้งจะสามารถช่วยลดความตึงเครียดและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นได้ ผู้จัดการควรใช้วิธีการพูดคุยเปิดใจและหาทางแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่าย เช่น การรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและการหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ การจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น


9. การส่งเสริมการพัฒนาตนเอง (Encouraging Self-Development)


ผู้จัดการควรสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การแนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือการศึกษาเพิ่มเติม และให้กำลังใจพนักงานในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ การส่งเสริมการพัฒนาตนเองจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตในอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในระยะยาว


10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)


การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาทีมงาน ผู้จัดการควรใช้การประเมินผลเป็นโอกาสในการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน การประเมินผลควรเป็นการสนทนาที่สร้างสรรค์และเป็นบวก โดยเน้นที่การพัฒนาของพนักงานและการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การประเมินผลที่ดีจะช่วยให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ทักษะการให้คำปรึกษาพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จัดการควรมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ การฟังอย่างตั้งใจ การตั้งคำถาม การสะท้อนความรู้สึก การให้ข้อเสนอแนะ การสนับสนุนอารมณ์ การสร้างความไว้วางใจ การตั้งเป้าหมายร่วมกัน การจัดการกับความขัดแย้ง การส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ล้วนเป็นทักษะที่สามารถช่วยให้ผู้จัดการสามารถสนับสนุนและพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของ


 

The Better You Counseling

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง? The Better You Counseling พร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลายทั้ง Online และ Onsite เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพจิตของคุณ

🔓 Individual Counseling: เซสชั่นส่วนตัวเพื่อสำรวจตัวตนและค้นหาแนวทางในการเติบโต

💑 Couple Counseling: เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่รัก

👥 Group Counseling: แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

เรายังมีหลักสูตรด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบริการบำบัดรักษาเฉพาะทางสำหรับ:

🩹 ผู้ประสบภาวะสะเทือนขวัญทางใจ (Trauma)

✍️ การบำบัดผ่านการเขียน (Writing Therapy)

🧘‍♀️ Retreat Program ที่ผสมผสานการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สำหรับองค์กร เราพร้อมให้บริการ:

🔍 วิเคราะห์สุขภาพจิตในที่ทำงาน

🎓 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน1,132 views0 comments

Comments


bottom of page