top of page

รู้จักตัวเอง และ รักตัวเองมากขึ้น
โดยหลักการ Satir Model

รียนรู้หลักการ Satir Model เพื่อให้เข้าใจตนเอง รับรู้ถึงพลังใจและคุณค่าของตนเอง และเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเอง (และผู้อื่น) มากขึ้น สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

Mother and Daughter

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. หลักการและแนวคิดของ Satir Model

  2. รู้จักตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของเรามากขึ้น

  3. เข้าใจรูปแบบการตอบสนอง (coping stance) ของเรามากขึ้น

  4. เข้าใจความเชื่อที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ นำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรม และ บุคลิกภาพของเรา

  5. วางแผนอนาคตที่ต้องการ และ ตัวตนที่เราต้องการจะเป็น

  6. ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

รูปแบบการเรียน : เรียนสด online ผ่าน zoom

 

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง อบรมทั้งหมด 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง

เริ่มเรียนวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

- ราคา 4,500 บาท -

พิเศษ สำหรับท่านที่สมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 จ่ายเพียง 3,500 บาท

bottom of page